Pallejà

Pallejà
 • MIDA DEL TEXT   

09:26  |  14/07/2024

Consultes prèvies

Consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'un text normatiu

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 


Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Pallejà a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

 • Presencialment:
  Podeu trobar el Registre General d’Entrada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Pallejà (carrer del Sol, 1). Telèfon 93 663 00 00. 
 • Per internet:
  Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Pallejà però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
  Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.
  Electrònicament a la web de tràmits e-Tràmits Pallejà https://palleja.eadministracio.cat/info.0.

Per tal de donar compliment a aquest article i per conèixer l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions i associacions que es puguin veure afectades per la futura norma, es publiquen les propostes de regulació.