Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

08:56  |  14/07/2024

Ple Municipal

El Ple Municipal és l'òrgan integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Està format per 17 regidors/es, entre els quals l'alcaldessa, n'és la presidenta. El Ple és el màxim òrgan de poder de l’ajuntament i es celebra de forma ordinària cada dos mesos, el darrer dijous dels mesos senars, a les 19 hores, a la sala de plens de l’ajuntament. Les competències del Ple estan descrites en l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, destacant entre d'altres, la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals, com també la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal. De la mateixa manera, al final de cada ple s’obre el torn de preguntes al públic.

 

Composició del Ple

Convocatòries i ordres del dia dels plens municipals

Actes dels plens

Retribucions, indemnitzacions i assistències

 

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut:

 

-  Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Article 22 

-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Article 52