Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

09:17  |  14/07/2024

Junta de govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan d'assistència que ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcaldessa i el Ple de l'Ajuntament. La formen l'alcaldessa, que n'és la presidenta, i un nombre de regidors designats no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. 

 

 

La Junta de Govern Local celebra les seves sessions ordinàries amb una periodicitat setmanal, els dijous no festius de cada mes de l’any a les 8 hores en les dependències de l’Ajuntament, prèvia convocatòria. No es celebrarà sessió la setmana del 15 d’agost, per coincidència amb període de vacances.

 

La junta de govern local de l'actual consistori està formada per:

 

Presidenta:  Ascensión Ratia Checa

 

Tinents d’alcalde:

Joan Parera Garcia

Alberto Segura Fuentes

Rafael Martín Pérez

Soledad Montalbán Campos

Jordi Carbonell Blázquez