Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

14:35  |  16/01/2018

Ple Municipal

El Ple Municipal és l'òrgan integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals. Són 17 regidors/es, entre els quals l'alcaldessa, que n'és la presidenta. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos, el darrer dijous dels mesos senars i té, entre d'altres, la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal. De la mateixa manera, al final de cada ple s’obre el torn de preguntes al públic.

 

Composició del Ple

Actes dels plens

 

Les competències i atribucions del Ple municipal venen determinades, fonamentalment, per la normativa de règim local de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya. Consulteu-ne el contingut:

 

-  Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Article 22 

-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Article 52