Pallejà

Pallejà
  • MIDA DEL TEXT   

16:00  |  16/02/2019

Junta de govern local

La Junta de Govern Local és un òrgan d'assistència que ostenta aquelles competències que li són delegades per l'alcaldessa i el Ple de l'Ajuntament. La formen l'alcaldessa, que n'és la presidenta, i un nombre de regidors designats no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. 

 

 

La Junta de Govern Local celebra les seves sessions ordinàries amb una periodicitat quinzenal, els dijous no festius de cada mes de l’any (corresponent-se al 1r i 3r de cada mes) a les 19 hores en les dependències de l’Ajuntament, prèvia convocatòria. No es celebrarà sessió el mes d’agost, per coincidència amb període vacacional.

 

La junta de govern local de l'actual consistori està formada per:

 

Presidenta:  Ascensión Ratia Checa

 

Tinents d’alcalde:

Joan Parera Garcia

Rafael Martín Pérez

Jordi Carbonell Blázquez

Alberto Segura Fuentes

Montserrat Escobedo Parés

 

 

Actes de la Junta de Govern Local